Mjerë për lënësin e namazit, në ditën e gjykimit

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Mjerë për lënësin e namazit, në ditën e gjykimit

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 12:09 pm

  All-llahu, subhanehu ve teala, në librin e tij fisnik thotë: “O ju
  njerëz, ruajuni dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës
  së kijametit është një llahtari e madhe. Atë ditë, kur ta përjetoni
  atë, secila gjidhënëse braktis atë që ka për gjiri dhe secila
  shtatëzënë e hedh para kohe barrën e vet, ndërsa njerëzit duken të
  dehur, po ata nuk janë të dehur, por dënimi i All-llahut është i
  ashpër.” [Haxh: 1-2]. Kjo pra është dita e gjykimit, dita e dhënies së
  llogarisë, dita kur krijesat do të dalin para Zotit të tyre dhe do të
  paraqiten veprat e tyre. Në këtë ditë besimtarët e devotshëm do të kenë
  dritë dhe do të jenë nën hije, do të freskohen dhe do të gëzohen, kurse
  mëkatarët do të jenë të trishtuar, do t’i kafshojnë duart e veta nga
  mjerimi, do të jenë të zhytur në djersët e veta, do të shpresojnë të
  kthehen në këtë dunja për ta përmirësuar gabimin, mirëpo do të jetë
  vonë. Ata e dinin se All-llahu ka zbritur libër dhe ka dërguar
  Pejgamber, mirëpo nuk i kushtonin rëndësi aspak këtij fakti, bile ia
  kthenin shpinën fjalëve të Zotit, e as që u interesuan për to. Tërë
  jetën e kaluan në mirësi të panumërta që u dha All-llahu, mirëpo
  All-llahun nuk e falenderuan, e injoruan dhe e haruan, këshillat e Tija
  nuk i dëgjuan, robërit e Tij të devotshëm i luftuan dhe nga rruga e
  drejtë u munduan t’i ndalin. Këta janë kriminelët e vërtetë, andaj në
  këtë ditë për ta nuk ka kthim dhe nuk ka arsyetim. Zoti është i
  hidhëruar me ta, nuk i shikon ata, e as që i pastron nga mëkatet. Për
  ta ka dënim të rreptë. Prej atyre që do të pendohen në këtë ditë dhe do
  të mjerohen janë ata që e lanë namazin në këtë botë dhe nuk e falën,
  janë ata që nuk ranë në sexhde për All-llahun e Madhërishëm, janë ata
  që kur thirrte namazi e kalonin kohën në gjëra të kota dhe i jepnin më
  shumë rëndësi kësaj bote sesa Zotit të tyre. Janë ata që edhe pse e
  thithnin ajrin që All-llahu e krijoi, e pinin ujin që All-llahu prej së
  larti e lëshoi dhe i hanin ushqimet që All-llahu i krijoi, ata këto të
  mira të All-llahut i kthyen me mëkate, ia kthyen shpinën Zotit dhe nuk
  e falën namazin, bile u vinte rëndë të ngrihen në namazin e sabahut.
  Ata urdhërat e Zotit nuk i dëgjuan, nga ndalesat e Tij nuk u larguan,
  librin e Tij nuk e lexuan dhe Pejgamberin e Tij nuk e pasuan. All-llahu
  i Madhërishëm këtyre u thotë: “A nuk e dinë të tillët se kanë për t'u
  ringjallur? Në një ditë të madhe, Në ditën kur njerëzit ngrihen (prej
  varrezave) për të dalë para Zotit të botëve.” [Mutaffifin: 4-6]. Ta
  shohim pra se si do të jetë gjendja e atyre që e lanë namazin, ta
  shohim çka do të përjetojnë ata në ditën e gjykimit, ta shohim se çka
  na ka treguar All-llahu dhe i Dërguari i Tij, sal-lallahu alejhi ve
  sel-lem, për këtë gjë: 1- All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: “Atë
  ditë është mjerim për ata që mohuan të mirat e Zotit. Dhe kur atyre u
  thuhej: “Përkuluni!”, (bini në ruku sh.r.) ata nuk përkuleshin. Atë
  ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan.” [Murselat: 47-49]. Pra
  mjerim do të jetë atë ditë për përgënjeshtruesit, për ata që ia kthyen
  shpinën Zotit të tyre, për ata që nuk e falënderuan All-llahun për të
  mirat e tyre, për ata që e tradhëtuan besën që ia dhanë All-llahut dhe
  Pejgamberit, për ata që u bën miq të shejtanit, edhepse ai ishte armik
  i tyre i hapët, për ata që e pasuan epshin e tyre dhe iu dukën të rënda
  udhëzimet e All-llahut, edhepse ato ishin në dobi të tyre. Pra, mjer
  për ata, sepse kur u thuhej atyre përkuluni, bëni ruku, faleni namazin
  dhe keni frikë nga Zoti, mos ia ktheni shpinën atij, faleni namazin,
  ata nuk u përgjigjën, po u kthyen në anën tjetër. 2- Pejgamberi,
  sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Për të parën gjë që do të
  pyetet robi do të jetë namazi. Nëse ai është në rregull, të gjitha
  punët e tij të tjera do të jenë në rregull, e nëse nuk është në
  rregull, atëherë të gjitha punët e tij nuk do të jenë në rregull” Për
  të parën gjë që do të pyetet robi i All-llahut është namazi. Nëse
  namazin e ka kryer si duhet, me përkushtim dhe sinqeritet, të gjitha
  punët tjera do të jenë në rregullë, sepse namazi i falur si duhet të
  largon nga veprat e këqija dhe të shëmtuara, siç thotë All-llahu,
  subhanehu ve teala: “...fal namazin, vërtet namazi largon nga të
  shëmtuarat dhe të irituarat...”. Pra, namazi i falur si duhet, të
  largon nga veprat e këqija dhe të afron drejt veprave të mira. Njeriu i
  tillë do t’i ketë punët tjera në rregullë, sepse në librin e tij do të
  jenë të shkruara veprat e mira dhe ai do të jetë prej banorëve të
  xhennetit. Ndërsa, ai që nuk e ka namazin në rregullë, ai i cili nuk
  është falur, apo është falur një herë në vjet, apo një herë në javë dhe
  nuk i ka kushtuar rëndësi namazit, nuk e ka falur rregullisht, punët e
  këtij personi nuk do të jenë në rregull. 3- Pejgamberi, sal-lallahu
  alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Kush rregullisht e kryen namazin do t’i
  jetë dritë, shpëtim dhe dëshmi në ditën e Gjykimit, e kush nuk e kryen
  rregullisht atë, nuk do të ketë dritë, shpëtim e as dëshmi dhe në ditën
  e Gjykimit do të jetë me shoqërinë e Karunit, faraonit, Hamanit dhe
  Ubejj b. Halefit.” [Imam Ahmedi]. Pra, kush rregullisht e fal namazin,
  namazi i tij do të jetë dritë në ditën e gjykimit, dritë të cilën e ka
  përmend All-llahu, subhanehu ve teala, kur ka thënë: “O ju që keni
  besuar, pendohuni tek All-llahu me një pendim të sinqertë në mënyrë që
  Zoti juaj t'i largojë prej jush të këqijat, t'ju shpie në xhennete nën
  të cilët rrjedhin lumenj ditën kur All-llahu nuk e turpëron
  Pejgamberin, e së bashku me të as ata që kanë besuar. Drita e tyre
  ndriçon para tyre dhe në të djathtë të tyre, e ata thonë: “Zoti ynë,
  vazhdona dritën tonë, falna neve. Vërtet, Ti je i plotfuqishëm për çdo
  send”.” [Tahrim: 8]. Përveç kësaj, namazi do të jetë shpëtim për të,
  shpëtim nga zjarri i xhehennemit, shpëtim nga dënimi i dhembshëm, si
  dhe do të jetë dëshmi për besimin e tij, do të jetë dëshmi për
  sinqeritetin e tij, do të jetë dëshmi për përkushtimin e tij. Po ata që
  nuk e falën namazin? Ata do të jenë në terr, nuk do të kenë dëshmi për
  ta, ata nuk do t’i njohë Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem,
  sepse ai i njeh besimtarët nga pjesët e trupit, të cilat i kanë larë
  gjatë marrjes së abdesit. Këta njerëz do të ringjallën me njerëzit më
  të poshtër, më të këqij, siç është Faraoni dhe të tjerët. Ibën Kajjimi,
  rahimehull-llah, duke e komentuar këtë hadith thotë: “Atë që nga falja
  e largon dëshira për pushtet, do të jetë i ringjallur pranë Faraonit;
  ai që e ka lënë namazin nga dëshira për pasuri do të ringjallet pranë
  Karunit; atë që kryelartësia dhe pozita e kanë penguar nga falja do të
  ringjallet në shoqëri të Hamanit, ndërsa nëse është në pyetje tregtia,
  atëherë do të ringjallet pranë Ubej b. Halefit.” 4- All-llahu,
  subhanehu ve teala, thotë: “(Përkujto) Ditën kur ashpërsohet çështja
  deri në kulm (në kijamet), e ata do të ftohen për të bërë sexhde, po
  nuk munden. Shikimet e tyre janë të përulura dhe ata i kaplon
  poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sexhde sa
  ishin të shëndoshë (të gjallë në dunja).” [Kalem: 42-43]. Pra, në Ditën
  e gjykimit njerëzit do të tubohen në Mahsher, dhe do t’i urdhërojë
  All-llahu që të bëjnë sexhde. Besimtarët e devotshëm do të bëjnë sexhde
  për All-llahun e Madhërishëm, të gëzuar dhe të lumtur, sepse kjo është
  nderë për ta, kjo është krenari për ta. Kurse, ata që nuk kanë bërë
  sexhde në këtë botë, do t’u shtanget kurrizi dhe nuk do të mund t’i
  bëjnë sexhde All-llahut, do t’i kaplojë nënçmimi dhe frika, do të
  poshtërsohen dhe do të trishtohen. Ata nuk do ta kenë atë nderë që t’i
  bëjnë sexhde Krijuesit të tyre, sepse nuk bënin sexhde kur ishin në
  këtë botë, po e kthenin shpinën dhe largoheshin nga udhëzimi i Zotit.
  Adhurimi i All-llahut është nderë dhe krenari, e këta nuk e fitojnë
  këtë nderë, sepse ishin të larguar nga Zoti i tyre. Prandaj ata nuk do
  ta shijojnë kënaqësinë e adhurimit ndaj All-llahut, nuk do ta shijojnë
  kënaqësinë e sexhdes për All-llahun, e as që do ta shohën All-llahun,
  subhanehu ve teala. E lusim All-llahun që të na mundësoj të pendohemi
  dhe të kthehemi në rrugën e Zotit, ta falim namazin dhe të jemi prej
  atyre që do t’i bëjnë sexhde Atij në Ditën e Gjykimit. 5- All-llahu,
  subhanehu ve teala, duke e përshkruar ditën e gjykimit thotë: “Secili
  njeri është peng i veprës së vet. Përveç atyre të djathtëve. Që janë në
  xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit, Përkitazi me kriminelët (e u
  thonë): “Çka u solli juve në Sekar?” Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej
  atyre që faleshin (që bënin namaz); Nuk kemi qenë që ushqyenim të
  varfërit; Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota.
  Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. Derisa na erdhi e
  vërteta (vdekja)!” [Muddeththir: 38-47]. Pra pasi të kenë hyrë banorët
  e xhennetit në xhennet dhe pasi të kenë hyrë banorët e xhehennemit në
  xhehennem, banorët e xhennetit do t’i pyesin banorët e xhehennemit:
  “Pse keni hyrë në Xhehennem?” Ata do të përgjigjën “Sepse nuk e falnim
  namazin.” Pra, mosfalja e namazit është një ndër shkaqet kryesore për
  të hyrë në xhehennem, All-llahu na ruajt prej tij.

   Ora është Wed Dec 12, 2018 8:54 pm