Kujt i obligohet agjërimi

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Kujt i obligohet agjërimi

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:50 am

  Kujt i obligohet agjërimi

  Pyetja:
  Kujt i obligohet agjërimi i Ramazanit?

  Përgjigje:
  Falënderimi i takon All-llahut s.v.t..

  Agjërimi i obligohet personit, i cili i plotëson këto kushte:

  1. Të jetë musliman
  2. Të jetë i vetëdijshëm (për veprimet e veta) (mukallaf)
  3. Të jetë në gjendje të agjërojë
  4. Të jetë i vendosur (jo udhëtarë)
  5. Të mos ketë ndonjë pengesë për të agjëruar

  Nëse plotësohen këto pesë kushte, njeriut i bëhet obligim agjërimi.

  Kafirët (jo besimtarët) përjashtohen me që nga kushti i parë. Qafiri
  nuk obligohet të agjërojë dhe nëse agjëron, agjërimi i tij është i pa
  vlerë.Nëse bëhet musliman, ai nuk është i obliguar që t´i kompenzojë
  ditët e kaluara që nuk i ka agjëruar.

  Argument për këtë është ajeti, në të cilin All-llahu s.v.t. thotë:

  “Asgjë tjetër nuk pengon që t´u pranohet ndihmesa e tyre, përveç asaj
  se ata nuk besuan All-llahun dhe të Dërguarin e Tij (Muhammed a.s.) dhe
  se nuk erdhën në falje (të Namazit) veçse me përtesë, edhe për atë se
  ndihmesën e tyre e japin krejt pa dëshirë.”
  [el-Teube 9:54]

  Pasi që kontributi i tyre nuk është i pranueshëm edhepse iu bëhet mirë
  të tjerëve, për shkak të kufrit të tyre, atëherë veprat e tjera të
  adhurimit janë edhe më të papranuara.

  Atij nuk i obligohet kompenzimi i ditëve të kaluara pa agjërim, sepse All-llahu s.v.t. thotë:

  “Thuaju atyre që nuk kanë besuar, në qoftë se ndalohen (prej mosbesimit), e shkuara e tyre do t´u falet,...”
  [el-Enfal 8:38]

  Dhe është vërtetuar se i Dërguari i All-llahut (SalAllahu Alejhi ve
  Selem) nuk u ka thënë atyre që bëheshin muslimanë që t´i kompenzojnë
  detyrat e obliguara të cilat kanë kaluar (para se ta pranojnë Islamin).

  A do të dënohet qafiri në Ahiret për mosagjërimin e tij, nëse nuk është bërë musliman?
  Përgjigja është: Po, ai do të dënohet për mosagjërim, siedhe për
  moskryerjen e obligimeve tjera fetare, sepse kur marrim parasysh se
  edhe muslimani i cili iu ka nënshtruar All-llahut s.v.t. dhe Urdhërave
  të Tij do të dënohet për moskryerjen e tyre, atëherë është më se e
  pritur që ai (qafiri) duhet dënuar për to. Pasi që qafiri do të dënohet
  për begatitë e All-llahut s.v.t. të cilat ai i shfrytëzi në këtë botë,
  si ushqimi, pijet dhe veshëmbathja, atëherë është më se logjike se do
  të dënohet për veprimin e harameve dhe mosaplikimin e detyrave të
  obliguara. Kjo është sipas analogjisë.

  Sipas teksteve, All-llahu s.v.t. thotë se të Drejtët (d.m.th. besimtarët) do t´u thonë jobesimtarëve:

  " ´ Çka ju shtyri juve që të hyni në Zjarr?´
  Ata do të thonë:‘ Ne nuk ishim prej atyre që kryejnë Namazin,
  E as nuk ushqenim El‑Miskin (të varfërit);
  Dhe flisnim fjalë të kota (të gjitha ato që All-llahu s.v.t. i ka bërë të urryera) me bashkëbisedues mendjemëdhenjë (arogant)
  Dhe përgënjeshtronim Ditën e Llogarisë.´ "
  [el-Muddeththir 74:42]

  Këto katër gjëra do t´i shyejnë ata në Zjarr.

  " Ne nuk ishim prej atyre që kryejnë Namazin" d.m.th. se ata nuk
  faleshin; “ E as nuk ushqenim El‑Miskin (të varfërit)” d.m.th. se ata
  nuk paguanin Zeqatin; “ Dhe flisnim fjalë të kota( të gjitha ato që
  All-llahu s.v.t. i ka bërë të urryera) me bashkëbisedues mendjemëdhenjë
  (arogant)” d.m.th. se ata talleshin me ajetet e All-llahut s.v.t.; “
  Dhe përgënjeshtronim Ditën e Llogarisë.”

  Kushti i dytë:

  Të jetë i vetëdijshëm (mukallaf). Mukallaf është ai, i cili ka arritur
  moshën e pjekurisë (pubertet, bylyk) dhe ka mendje të shëndoshë, sepse
  i papjekuri dhe i sëmuri psiqik (i çmendur) nuk janë të vetëdijshëm.

  Njeriu me mendje të shëndoshë është e kundërta e njeriut të sëmurë
  psiqik, i cili ka humbur mendjen, d.m.th. është i çmendur. Çdo njeri që
  ka humbur mendjen, në çfarëdo mënyre qoftë, nuk është i vetëdijshëm dhe
  nuk është i obliguar të zbatojë obligimet Islame, qoftë falja, agjërimi
  apo ushqimi i të varfërve; ai nuk është i obliguar me asgjë.

  Kushti i Tretë:

  Të jetë në gjendje të agjërojë. Ai, i cili nuk është në gjendje të agjërojë nuk i obligohet agjërimi,All-llahu s.v.t. thotë:

  “...ndërsa kushdo që është i sëmurë ose në udhëtim, i njëjti numër ( i
  ditëve të cilat ai nuk i agjëroi në kohën e tyre, duhet të plotësohet)
  nga ditë e tjera...”
  [el-Bekareh 2:185]

  Pamundësia e agjërimit bie në dy kategori:
  pamundësi e përkohëshme dhe pamundësi e përherëshme.

  Pamundësi e përkohëshme është ajo e cila u përmend në ajetin e
  mësipërm, si njëri i cili është i sëmurë por shpreson se do të
  shërohet, dhe udhëtari. Këtyre personave u lejohet të mos agjërojnë,
  pasi që ata duhet të kompenzojnë ditët e paagjëruara.

  Ata të cilët përgjithmonë nuk janë në gjendje të agjërojnë, si njëri i
  cili është i sëmurë dhe nuk ka shpresë për shërim, ose ata të cilët
  janë të moshuar dhe nuk janë në gjendje të agjërojnë, janë përmendur në
  ajetin:

  “...Ndërsa përsa u përket atyre të cilët kanë të vështirë agjërimin
  (p.sh. të sëmurët, të moshuarit, etj), ata kanë të drejtë zgjedhje: ose
  të agjërojnë, ose të ushqejnë një të varfër për çdo ditë,...”
  [el-Bekareh 2:184]

  Sipas komentimit të ibn Abazit r.a., këtu bëhet fjalë për mashkullin
  ose femrën e moshuar të cilët nuk munden të agjërojnë, kështu që ata
  duhet të ushqejnë një njeri të varfër për çdo ditë.

  Kushti i Katërt:

  Të jetë i vendosur (jo udhëtarë). Nëse është udhëtarë, nuk i obligohet agjërimi, sepse All-llahu s.v.t. thotë:

  “...ndërsa kushdo që është i sëmurë ose në udhëtim, i njëjti numër ( i
  ditëve të cilat ai nuk i agjëroi në kohën e tyre, duhet të plotësohet)
  nga ditë e tjera..."
  [el-Baqarah 2:185]

  Dijetarët janë të pajtimit se udhëtarit nuk i obligohet agjërimi.
  Është më mirë për udhëtarin të veprojë si është më lehtë. Nëse agjërimi
  paraqet rrezik për të, atëherë atij i bëhet haram agjërimi, sepse
  All-llahu s.v.t. thotë:

  "...Dhe mos e mbytni veten tuaj (as edhe njëri-tjetrin). Sigurisht që All-llahu është gjithnjë Mëshirëplotë ndaj jush.”
  [En-Nisa’ 4:29]

  Kjo tregon se çdo gjë që dëmton njeriun është e ndaluar(haram) për
  të.Nëse pyet, cila është shkalla e dëmtimit, e cila rezulton ndalimin e
  agjërimit, përgjigja është:

  Dëmtimi mund të jetë psiqik, ose dikush e këshillon atë se agjërimi
  mund ta dëmtojë. Sa i përket dëmtimit psiqik, do të thotë se njeriu
  ndjen se agjërimi e dëmton dhe ndien dhimbje, e ngadalson shërimin e
  tij (nga sëmundja që ka) etj.
  Sa i përket këshillës, këtu nënkuptohet këshillimi i mjekut të ditur
  dhe të besueshëm, i cili e këshillon se agjërimi e dëmton atë.

  Kushti i Pestë:

  Nuk duhet pasur ndonjë pengesë. Kjo vlenë posaçërisht për femrat.
  Femrat, të cilat kanë menstruacionet ose gjakderdhjet pas lindjes nuk
  duhet agjëruar, sepse i Dërguari i All-llahut s.a.v.s., ka thënë: “ A
  nuk është rasti me femrën e cila kur ka periodin e saj, ajo nuk falet
  dhe nuk agjëron?”

  Kështu që ajo nuk duhet të agjërojë dhe agjërimi i saj është i pa
  vlerë, sipas konsensit (mendimit të përbashkët) të dijetarëve. Dhe ajo
  duhet kompenzuar ditët e kaluara pa agjërim, poashtu duke u bazuar në
  mendimin e përbashkët të dijetarëve.

  El-Sharh el-Mumti’, 6/330.
  All-llahu (Subhanehu ve Teala) e di më së miri.

   Ora është Wed Dec 12, 2018 9:33 pm