Porosia ime për ty

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Porosia ime për ty

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:40 am

  [color:1e6f="Red"]

  Porosia ime për ty
  O babai im…  Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

  Babai im I dashur…

  Esselamu alejkum ve rrahmetullahi ve berekatuhu

  Dhe më pas…

  Me të vërtetë këtë porosi e kam drejtuar drejt zemrës tënde të mbushur
  përplotë me thesar të mëshirës dhe dashurisë .. Zemrës tënde, e cila
  mua më shfaq kuptimin e dashurisë, dhe ndikimi i saj në shpirtin tim
  është mahnitës, saqë nuk mund ta përshkruaj një gjë të tillë … Zemra
  yte e cila sikur donte që të fluturon nga kënaqësia, kur në fytyrën
  time shihje shenja gëzimi dhe hareje, dhe ndonjëherë sikur donte që të
  pëlciste nga mërzia kur të më ndodhte ndonjë gjë e pa pëlqyer, po edhe
  nëse ishte një therë e vogël në këmbën time…

  Porosia ime kushtuar ty o babai im…

  Nuk ta kam dërguar vetëm se duke qenë I sigurtë dhe i bindur se ti me
  të vërtetë ma dëshiron të mirën, e sikur All-llahu t'I kishte dhënë ty
  të gjitha të mirat e kësaj bote me siguri nuk do të ishe koprac ndaj
  meje. Por përkundrazi do t'i kishe vënë të gjitha para duarve të mia,
  dhe tek ti do të mbizotëronte gëzimi duke më shikuar mua se si kënaqem
  me këto të mira …
  E pse jo, kur ti je ai I cili e ke nxjerr kafshatën e bukës nga goja
  yte duke lënë veten të urritur, vetëm e vetëm që të më ushqeje mua ?!
  E xhveshje rrobën tënde në të ftoht vetëm e vetëm të më mbuloje mua?!

  Porosia ime kushtuar ty…

  O ti që dashuria ime mbuloi zemrën tënde, me një pamje që nuk mund ta
  përshkruajn dot pendat … O ti që ma don të mirën mua, dhe dëshiron të
  më shohësh në vendin më të mirë si dhe në pozitën më me famë … Porosia
  ime kushtuar ty o babai im I dashur…

  Babai im…

  Ti ma dëshiron mua të mirën … A ka mirësi më të madhe se sa të më
  drejtosh në të mësuarit përmendësh Librin e All-llahut s.v.t., dhe që
  të jem nga bartësit e tij? A ka mirësi më të madhe se sa të ma mësosh
  Librin e All-llahut të Lartmadhëruar, apo të më dërgosh tek ai I cili
  më mëson?

  Babai im I shtenjt …

  [color=Black]Me të vërtetë kuptimi I imanit dhe bindjes ndaj
  All-llahut gjithsesi kanë lënë tragje në zemrën time që prej atëherë
  kur isha foshnje, me të mësuar fjalët e Zotit tim, derisa u shfaqën në
  gjuhën time dhe gjymtyrët e mia… O babi im ti je duke e parë rreth teje
  një ambient të mjerueshëm, me një rini të çoroditur, dhe pa vlerë, në
  rrugë të rebelizmit, në mes të pamoralshmive, të vajzave, të
  narkomanisë, dhe më pas burgu dhe humbje e ardhmëris?...
  Ah sikur të më kishe mbrojtur që nga fëmijëria ime?
  Ah sikur të ma kishe mbushur zemrën time me dritën e Kur'anit dhe
  urtësit e tij para se të më kaplonin nyjet e mëkateve dhe epsheve?
  A nuk e ke ditur -babai im I dashur- se me të vërtetë All-llahu e ka
  bërë Librin e Tij (Kur'anin) litarë të fort I cili kush kapet për të
  shpëton?... Ndëgjova unë o babai im hadithin e Pejgamberit s.a.v.s.:
  "Përgëzim se me të vërtetë ky Kur'ani, një nga skajet e tij është në
  Dorën e All-llahut, kurse skaji tjetër në duart tuaja, dhe kapuni fort
  për të (Kur'anin). Se me të vërtetë ju nuk do të shkatërroheni dhe nuk
  do të devijoni pas tij asnjëherë."
  E ndëgjova këtë hadith dhe përnjëher o babai im më ra ndërmend që ti
  kalon natë të tëra I zgjuar duke planifikuar ardhmërinë time, dhe veç
  se më të ka mbuluar frika për të ardhmën time.
  E pse nuk më vendos në Duart e Mbrojtësit të Lartmadhëruar?
  E pse nuk më nxit në mësim përmendsh të Kur'anit dhe kuptimit të tij
  dhe të kapurit për të, derisa ta meritoj këtë premtim: "Dhe kapuni fort
  për të (Kur'anin), se me të vërtetë ju nuk do të shkatërroheni dhe nuk
  do të devijoni pas tij asnjëherë"?

  Babai im…

  Gjithashtu kam ndëgjuar edhe fjalën e All-llahut Fuqiplotë në Librin e
  Tij: { All-llahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në
  shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. }, dhe fjala e të
  Dërguarit s.a.v.s.: ( “Vërtet All-llahu me këtë Libër do t'i ngrit disa
  popuj, ndërsa do t'i ulë disa të tjerë”.), dhe mendova se si ma
  dëshiron ti mua të mirën dhe ngritjen përgjitmonë, dhe si shpreson që
  unë të jem në gradën më të lart …
  Atëher pse nuk më nxit në hifz (të bërit përmendësh Librin e
  All-llahut) dhe për ta mësuar fjalën e Tij, nën sundimin e të Cilit
  është çdo gjë ... dhe ngrit kënd të don Ai dhe e mposht kënd të don Ai ?
  A nuk dëshiron që unë të jem në pozitën më të lart në dunja ?
  Dhe më pas ti e din se kjo botë nuk do të zgjas shumë, përpos disa
  viteve të numëruara ... Sikur ajo të ishte një ëndërr e cila mbaron
  atëherë kur të zgjohemi, dhe ta gjejmë vetveten tonë në momentet e para
  të ahiretit dhe fillimit të një jete të përhershme, dhe All-llahu vetëm
  se i ka ngritur bartësit e Librit të Tij, jo vetëm në këtë botë por
  edhe në ahiret gjithashtu.

  Babai im i dashur ...

  Dua që të jem nga hafizat e Kur'anit, bartësit e këtij emaneti të cilët
  i nderon All-llahu në botën tjetër dhe u thuhet atyre: "Lexo dhe
  ngritu,recito". Vetëm se e kam ndëgjuar fjalën e të dërguarit s.a.v.s.:
  " Do t'i thuhet bartësit të Kur'anit : Lexo,ngrtiu dhe recito ashtu siç
  recitove në dunja, se me të vërtetë vendbanimi yt do të jetë aty ku do
  ta përfundosh ajetin e fundit ". Babai im ... dua që të jem prej tyre.

  Babai im...

  A nuk dëshiron që në Ditën e Rringjalljes të më shohësh në një nga vendet më të larta në Xhennet ?
  A nuk dëshiron që të jem me melekët më të mirë të All-llahut me engjëjt udhëtues, të nderuar e të ruajtur?
  I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: "Ai që e din Kuranin ( që e
  lexon atë me lehtësi) do të jetë me engjëjt udhëtues (engjujt udhëtues
  mes All-llahut e njerëzve), të nderuar e të ruajtur."

  Babai im ...

  Çfarë mendon ti për ata të cilët, në kokat e tyre All-llahu do tu
  vendon kurorën dhe petkun e nderit,dhe do të jet i kënaqur me ta. E
  tërë kjo si dhe shpërblimi i të gjithë atyre që kanë ndëgjuar nga
  krijesat?
  A nuk shpreson që të më shohësh kështu në Ditën e Rringjalljes ? A e din se sa është vlera e kësaj ?
  Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: "Do të vjen lexuesi i kur'anit
  në Ditën e Rringjalljes, dhe do të thotë kur'ani: "O Zot im
  mbështjelle," dhe do t'i vishet kurora e nderit, e pastaj thotë
  (Kur'ani): "O Zot im shtoja", dhe i vishet petku i nderit, e pastaj
  thotë (Kur'ani): "O Zot im bëhu i kënaqur me të", dhe All-llahu bëhet i
  kënaqur me të, dhe i thuhet atij: "Lexo dhe ngritu,dhe në çdo ajet i
  shtohet një e mirë."
  Dhe e mira nuk është vetëm për mua o babai im, se me të vërtetë i
  Dërguari i All-llahut s.a.v.s. na ka lajmëruar ngase lexuesi i
  kur'anit: "Vishen prindërit e tij me dy rroba, me të cilat rroba nuk
  barazohet e gjithë bota dhe çka ka në të, dhe do të thonë (prindërit):
  "O Zoti ynë ! Prej nga kjo?" Dhe u thuhet: "Prej të mësuarit e fëmijës
  tuaj Kur'an".
  A nuk dëshiron që të nderon All-llahu ty dhe nënën time me këta dy
  rroba në ditën kur njerëzit do të jenë të xhveshur pa rroba lakuriq ?
  Mund të ndodh që ti nuk ke mundësi që të bëhesh hafiz i kur'anit dhe
  bartës i këtij emaneti. Atëherë mos e privo veten nga kjo mirësi dhe
  nxitëm mua drejt hifzit dhe mësimit të tij, e ndoshta All-llahu do të
  më nderon mua dhe ju në Ditën e Rringjalljes ku do të dëshmojn dhe
  prezentojn të gjitha krijesat.
  Ka qenë Zejd bin Amru i cili kishte ndëgjuar për të Dërguarin s.a.v.s.,
  mirëpo e gjeti vdekja para se ta takonte të Dërguarin s.a.v.s., dhe ka
  thënë: "O Zoti im nëse më privove mua nga kjo mirësi mos e privo djalin
  tim Saidin,dhe ishte Said ibn Zejd, i biri i tij një nga dhjetë të
  përgëzuarit me Xhennet.

  Babai im i dashur...

  Ma mëso mua Kur'anin apo më dërgo tek ata të cilët kanë mundësi që të ma mësojnë...
  Ja ku janë xhamitë dhe kurset për mësimin e Kur'anit përmendësh si dhe
  kuptimin e tij, të hapura për çdo kënd që dëshiron të mëson...
  Dërgom drejt tyre o babai im ... dhe mos mendo se je duke më dërguar
  vetëm se për ta mësuar përmendësh kur'anin dhe kaq... dije se me të
  vërtetë je duke më dërguar në një rrugë ku mblidhen dhe tubohen melekët
  drejt një kopshti nga kopshtet e Xhennetit, dhe veq se ka thënë i
  Dërguari i All-llahut s.a.v.s.: "Çdo grup njerëzish që mblidhen në një
  shtëpi nga shtëpiat e All-llahut për të lexuar Kur'an dhe e mësojnë atë
  mes tyre, u zbret atyre qetësia dhe i mbulon ata mëshira dhe i përmend
  All-llahu tek ata që i ka tek Vetja "
  O babai im, me të vërtetë mexhlisi i Kur'anit është kopsht në të cilin
  nuk ka vend shejtani ... kopsht në të cilin zbret mëshira e Zotit tonë
  Mëshirues ... Me të vërtetë ai është kopsht i cili më mbronë që të jem
  larg nga egërsirat e kësaj bote të mallkuar, si dhe nga epshet e saj të
  turpshme që ta ngurojnë zemrën ...

  Babai im ...

  Dua që të më don Zoti im ... të më rrethojn melekët ... e të më zbret
  qetësia ... e të më mbuloj mëshira... babai im ... dua që të më kujtoj
  All-llahu tek ata që janë pran Tij ... dhe të lutem mos më ndalo ...
  Mos më ndalo se më të vërtetë unë jam emanet në duart tua, dhe do të pyetesh për mua në Ditën e Rringjalljes ...
  Dhe nuk mendoj që ti do të bëhesh egoist dhe jo aktiv në këtë çështje:
  dhe nuk kam parë prej teje përveç se mirë, dhe nuk kam parë prej teje
  përveç se kujdes të madh për të mirën time, për botën time dhe ahiretin
  tim...

  E lus All-llahun- babai im – që të më nderon në këtë botë dhe botën
  tjetër, dhe të më ngrit në grada të larta, dhe ty të të vesh me petkun
  e nderit ngase unë do të jem prej atyre inshaAllah që do tu thuhet:
  "Lexo dhe ngritu dhe recito" ...

  Dhe premtimi i takimit tonë - babai im i dashur - në Xhennet inshaAllah !!!

  Biri yt ...

   Ora është Wed Dec 12, 2018 9:42 pm