Kuran . . .

  Share
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:29 am

  “Zoti ynë Ti je ai që në një ditë do t`i tubosh njerëzit, ditë që përtë
  cilin nuk ka dyshim. All-llahu nuk shkel premtimin e vet.
  10. Është e vertetë se atyre që nuk besuan nuk do t`u vlejë asgjë para
  All-llahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata vetë janë lëndë e
  zjarrit.
  11. Si gjendja e pasardhësve të faraonit dhe e atyre që ishin para
  tyre, që përgënjeshtruan argumentet tona, e All-llahu i shkatërroi me
  fajet e tyre, All-llahu ndëshkon shumë ashpër.
  12. Thaju atyre që nuk besuan: “Do të jeni të mposhtur (ne këtë jetë)
  dhe do të hidheni në Xhennenem. Sa i shëmtuar është ai djep (shtrat).
  13. Ju (jehudi) patët një përvojë të madhe në ato dy grupet që u
  konfrontuat ndërmjet vete, njëri grup luftonte në rrugën e All-llahut e
  tjetri ishte pabesimtar, dhe me shikimin e syve të tyre i shihnin se
  ishin dy herë më shumë se besimtarët. Po, All-llahu me ndihmën e vet
  përforcon atë që do. Vërtetë, në këtë është një përvojë e madhe për ata
  që kanë mendje të kthjelltë.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:29 am

  grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagëtisë e
  bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po te All-llahu është e
  ardhmja më e mirë.
  15. Thuaj: “A t’ju lajmëroj për diç shumë më të mirë se ato? Për ata që
  frikësohen , ata kanë te Zoti i tyre Xhennete nëpër të cilat rrjedhin
  lumenj dhe aty do të jenë përgjithmonë, kanë bashkëshorte të pastra ,
  dhe kënaqësi nga All-llahu. All-llahu është Basir (Ai që sheh çdogjë)
  për robërit.
  16. Të cilët thonë: “Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatet tona dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit!”
  17. Durimtarët, të drejtit, të devotshmit, dorëdhënit, faljekërkuesit në as’har (syfyr).
  18. All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dhe engjëjt e
  ata që kanë dijeni, se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç
  Tij, Fuqiplotit, të Urtit.
  19. Pa dyshim feja te All-llahu është Islami. U kundërshtuan ata që u
  është dhënë libri, pasi që u erdhi e vërteta, nga zilia mes vete. E
  kush mohon argumentet e All-llahut, (le ta dijë se) All-llahu (ia)
  llogaritë shpejtë.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:30 am

  E, nëse të polemizojnë, thuaj: “Ia kam nënshtruar fytyrën (qenien)
  All-llahut, e edhe ithtarët e mij!” E thuaju edhe atyre që u është
  dhënë libri dhe analfabetëve: “A u nënshtruat?” Nëse janë nënshtruar,
  atëherë janë përudhur e nëse refuzojnë, vërtet ti ke (për obligim
  vetëm) kumunikimin; All-llahu është Basir (Ai që sheh) për robërit.
  21. Ata që mohojnë argumentet e All-llahut, mbysin pejgamberët pa farë
  të drejte, mbysin njerëz që këshillujnë për të drejtën, ti ata lajmëroi
  për një ndëshkim të dhembëshëm e pikëllues.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:30 am

  22. Ata veprat e tyre i asgjësuan në këtë botë dhe në botën tjetër, ata nuk kanë ndonjë mbrojtës.
  23. A nuk i sheh ti ata, të cilëve u është dhënë mjaft nga libri, kur
  të thirrën që ndërmjet tyre të gjykojë libri i All-llahut, se si një
  grup prej tyre prapësohej. Ata janë refuzues.
  24. E atë (e bënin) ngase ata thonin: “Neve nuk do të na djegë zjarri
  vetëm për pak ditë të numëruara, e ajo që shpifën për fenë e tyre, i
  mashtroi keq.
  25. E, si do të jetë gjendja e tyre kur Ne do t’i tubojmë ata një ditë,
  për të cilën nuk ka dyshim dhe çdo njeriu do t’i ofrohet ajo që e ka e
  fituar, duke mos iu bërë atyre kurrnjë e padrejtë.
  26. Thuaj: “O All-llah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij
  që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do dhe e përul atë që do,
  e lartson atë që do. çdo e mirë është në dorën Tënde , vërtet, Ti ke
  mundësi për çdo gjë!”
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:30 am

  27. Ti e fute natën në ditë dhe Ti e fute ditën në natë, Ti nxjerr nga
  i vdekuri të gjallin dhe nga i gjalli të vdekurin dhe Ti e begaton pa
  masë atë që do!
  28. Besimtarët të mos i miësojnë mosbesimtarët, e t’i lënë manash
  besimtarët. E kush bën atë, ai nga feja e All-llahut nuk ka asgjë,
  përveq për qëllim ruajtja prej të keqës së tyre. All-llahu ju tërheq
  vërejtjen prej (dënimit të) Tij pse vetëm te All-llahu është e ardhmja.

  29. Thuaj: “Edhe nëse e fshefin atë që keni në zemrat tuaja ose, e
  publikoni, All-llahu e di gjithçka ka në qiej e ç’ka në tokë; All-llahu
  është i plotëfuqishëm për çdo send.
  30. Ditën kur çdo njeri e gjen pran vete atë që veproi mirë ose keq, e
  për atë të keqe që bëri, do të dëshiroj që në mes tij dhe në mes asaj
  të jetë një distancë shumë më e madhe (e mos ta shohë). All-llahu u jep
  të frikësohen prej dënimit Tij, megjithqë All-llahu është i mëshirshëm
  ndaj robëve.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:31 am

  31. Thuaj: Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani pas meje që All-llahu
  të ju dojë, t’ju falë mëkatet tuaja, se All-llahu është që fal shumë,
  mëshiron shumë.
  32. Thuaj: “Binduni All-llahut dhe të dërguarit, e ata refuzojnë, atëherë All-llahu nuk i do pabesimtarët!”
  33. All-llahu e zgjodhi (pejgamber) Ademin, Nuhun, familjen Ibrahimit, familjen e Imranit mbi popujt tjerë (të asaj kohe).
  34. Që janë pasardhës njëri prej tjetrit. All-llahu dëgjon gjithçka dhe i di të gjitha.
  35. (Përkujtohu) Kur gruaja e Imranit pat thënë: “Zoti im, Unë këtë që
  është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin
  Tënd, pra pranoje këtë prej meje, vertetë Ti je Ai që dëgjon e di!”
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:31 am

  36. E kur ajo e lindi tha: “Zoti im, unë e linda femër!” Po All-llahu e
  di më së miri atë që ajo e lindi. E mashkulli nuk si femra. ”Dhe unë e
  emërtova atë Merjeme , e atë dhe pasardhësit e saj po t’i lë Ty në
  mbrojtje prej djallit të mallkuar.
  37. Zoti i saj e pranoi premtimin e saj si është më mirë, e rriti me
  një edukatë të mirë e të plotë dhe e vuri nën kujdesin e Zekirjas. Sa
  herë që hynte Zekirjaja në mihrabin e saj gjente te ajo ushqimin e
  thonte: “Ai është nga All-llahu, se All-llahu atë që do pa masë e
  furnizon!”
  38. Aty në atë moment Zekirjaja e lut Zotin e tij e thotë: “Zoti im,
  falma edhe mua nga ana juaj një ppasardhës (fëmijë) të mirë,vërtet, Ti
  je dëgjues i lutjes”!
  39. E duke u falulr ai në faltore engjëjt e thërrasin: “All-llahu të
  përgëzon ty me Jahjanë, që do të vërtetojë fjalën (Isain) e ardhur nga
  All-llahu, e që do të jetë prijës i matur dhe pejgamber nga të
  dalluarit!”
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:31 am

  40. Ai (Zekirjaja) tha: “Zoti im,si mund të kem unë djalë kur mua më ka
  arritu pleqëria dhe shoqja ime beronjë (sterile)?” Tha (All-llahu):
  “Kështu,All-llahu punon çka të dojë!”
  41. Ai (Zekirjaja) tha: “Zoti im më jepë mua një shenjë!” Shenja e jote
  - tha Ai - është që tri ditë nuk do të mund t’u flasësh njerzve, pos me
  gjeste (mimikë),e ti përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje mbrëmje e
  mëngjes!”
  42. Përkujto kur engjujt i thanë:”Oj Mejreme, All-llahu të dalloi ty (me besim e karakter), dhe të lartësoi mbi gratë e botës.
  43. Oj Mejreme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sexhde dhe falu
  për Zotin bashkë me ata që falen!40. Ai (Zekirjaja) tha: “Zoti im,si
  mund të kem unë djalë kur mua më ka arritu pleqëria dhe shoqja ime
  beronjë (sterile)?” Tha (All-llahu): “Kështu,All-llahu punon çka të
  dojë!”
  41. Ai (Zekirjaja) tha: “Zoti im më jepë mua një shenjë!” Shenja e jote
  - tha Ai - është që tri ditë nuk do të mund t’u flasësh njerzve, pos me
  gjeste (mimikë),e ti përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje mbrëmje e
  mëngjes!”
  42. Përkujto kur engjujt i thanë:”Oj Mejreme, All-llahu të dalloi ty (me besim e karakter), dhe të lartësoi mbi gratë e botës.
  43. Oj Mejreme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sexhde dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen!
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:31 am

  Këto janë nga lajmet e fshehta (të hershme) që po t’i shpallim ty. Ti
  nuk ishe ndër ta kur i hidhnin shortet se kush prej tyre do të bëhej
  kujdestar i Mejremes, nuk ishe pranë tyre as kur ata ziheshin mes vete.

  45. Përkujto kur engjujt i thanë: “Oj Mejreme, All-llahu të përgëzon me
  fjalën e vet (me lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës së Zotit).
  46. E që duke qenë në djep (foshnje) u flet njerëzve, e edhe si i rritur e që është nga të përsosurit.
  47. Ajo tha: “Zoti im, si mund të kemë unë djalë e mua s’më ka prekur
  njeriu (nuk jam e martuar)? Ai (All-llahu) tha: “Ja, kështu, All-llahu
  krijon çka të dojë. Kur Ai vendos për një çështe, vetëm i thotë: Bëhu!
  Ajo menjëherë bëhet.
  48. Ai (All-llahu) ia mëson atij librin (besimin), urtësinë, Tevratin dhe Inxhilin.
  49. Dhe, të dërguar te bijtë e Israilit: unë kam ardhur nga Zoti juaj
  me argument, unë nga balta ju bëj diç si shpendi, i fryej atij dhe ai
  me lejen e All-llahut bëhet shpend, unë i sheroj të verbërit, të
  sëmurit ne lëkurë, dhe unë me lejen e All-llahut ngjalli të vdekurit:
  unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpiat
  tuaja. Vertetë, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtarë.
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:31 am

  Dhe (kam ardhur) që t’ju vërtetoj
  Tevratin që e keni para duarsh, t’ju lejoj disa që u ishin ndaluar
  juve, kam ardhur me argument nga Zoti juaj, pra kinie frikë All-llahun
  dhe më dëgjoni mua.
  51. All-llahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Adhuronie Atë; kjo është më rrugë e drejtë!
  52. E kur e kuptoi Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim (dhe qëllmin që
  ta mbysin), tha: ‘Kush janë ndihmëtarët e mij për në rrugë të
  All-llahut?’ Havarijunët thanë: ‘Ne jemi ndihmëtarë të fesë së
  All-llahut, nei besuam All-llahut, e ti dëshmo për ne se jemi muslimanë
  (të bindur, të dorëzuar)!
  53. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite (shpalljen), e pasuam të
  dërguarin (Isain), pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë (besimin e
  drejtë)!’
  54. E, ata (jehudië) i kurdisën një dredhi (mbytjen e Isait), All-llahu
  iu kundëvu dredhisë së tyre, All-llahu është asgjësuesi më i fuqishëm
  kundër atyre që bëjnë dredhi.
  55. (Përkujto, o i dërguar) Kur All-llahu tha: ‘O Isa, Unë po të marr
  ty, po të ngris te Unë, po të shpëtoj prej sherrit të atyre që nuk
  besuan. E ata që të besuan ty, do t’i ngrisë lart mbi ata që nuk besuan
  deri në ditën e kijametit , pastaj vetëm te Unë është kthimi juaj, Unë
  gjykuj mes jush për atëqë kudështoheshit.  __________________
  avatar
  A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX;
  Administrator
  Administrator

  Postimet : 617
  Pikët : 1454
  Thanks : 1
  Join date : 14/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga A.[s].W.-TeaM | tR1pLeeX; prej Sun May 17, 2009 11:33 am

  kujt i pelqen le te poston ''FaleminderiT''
  avatar
  barcelona
  Antar/e 10%
  Antar/e 10%

  Postimet : 60
  Pikët : 106
  Thanks : 2
  Location : Prizren
  Join date : 26/05/2009

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga barcelona prej Tue May 26, 2009 11:10 am

  Mir shum qe eshte munduar dikush te shkruaj edhe per fene e shumices se shqiptareve ''FENE MUSLIMANE'' pergezime per kete gjest

  Sponsored content

  (N) Re: Kuran . . .

  Mesazh nga Sponsored content


   Ora është Wed Jan 16, 2019 5:41 pm